Masarykovo náměstí 2799 Pardubice

st: 09:00 - 21:00

en

Návštěvní řád

Návštěvní řád Obchodního centra PALÁC Pardubice

Vážení návštěvníci, dodržujte následující pravidla v budově, na parkovištích, příjezdové komunikaci a v přilehlém okolí obchodního centra:

 1. Je zakázáno používat fyzické síly, násilí, neslušných gest nebo výrazů, projevů hanobících rasu, náboženství nebo skupinu osob, v jejichž důsledku může dojít k výtržnostem a k ohrožení nebo omezení ostatních osob.
 2. Každý návštěvník obchodního centra je povinen se chovat tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či jiné formě znehodnocování majetku.
 3. V odůvodněných případech můžou pracovníci státních, komunálních policejních složek nebo ostrahy obchodního centra provádět bezpečnostní prohlídky. Návštěvník je povinen tyto prohlídky akceptovat, odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
 4. Je zakázáno shromažďování osob v bezpečnostních a požárních zónách v obchodním centru, zejména u vchodů do objektu.
 5. Návštěvník obchodního centra je povinen respektovat pokyny pracovníků bezpečnostní služby a dalších osob k tomu určených. Bezpečnostní služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů a nerespektování návštěvního řádu vyvést návštěvníka z prostor obchodního centra.
 6. Neznečišťujte objekt, neplivejte, neodkládejte odpadky a žvýkačky mimo vyhrazené odpadkové koše.
 7. Do prostoru obchodního centra je zákaz vstupu se zbraněmi a útočnými noži, s výjimkou příslušníků ozbrojených sborů ve službě.
 8. V nákupní pasáži obchodního centra je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, botách, skateboardech a jiných dopravních prostředcích.
 9. Do prostor obchodního centra a jeho přilehlém okolí je zakázán vstup návštěvníkům v nevhodném a neslušném oděvu (např. v plavkách, v oděvu s chybějící vrchním dílem, atp.) nebo oděvu zakrývajícím tvář.
 10. Nepoškozujte majetek v objektu, včetně popisování nápisy, graffiti, nehrajte míčové hry, atd.
 11. Zdržte se hlasitých projevů, nekřičte, nepouštějte rozhlasové nebo magnetofonové přístroje. Nerušte nebo jinak neobtěžujte ostatní osoby v objektu svým projevem, oblečením, hlukem, zápachem atd.
 12. Je zakázáno provádět bez souhlasu správce jakékoliv obchodní aktivity na území obchodního centra (včetně garáží a venkovních prostor). Jsou zakázány tyto a podobné aktivity: distribuce letáků, nabídky vzorků, provádění anket a průzkumů, prezentace komerčního i nekomerčního charakteru, hudební produkce. Na území obchodního centra je zakázáno pořádat demonstrace a petiční akce.
 13. Je zakázán vstup psů (s výjimkou doprovodu nevidomých) a ostatních zvířat.
 14. Je zakázáno používat otevřený oheň a zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškození zařízení a vybavení ve všech prostorách obchodního centra.
 15. Je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje a potraviny mimo vyhrazená místa.
 16. Je zakázáno používání únikových východů zákazníky, mimo případ evakuace centra.
 17. Je zakázáno vstupovat s nákupními vozíky, kočárky nebo vozíky pro invalidy na eskalátory.
 18. Je zakázáno nechávat nákupní vozíky volně mimo vyhrazené kóje.
 19. Při zneužití nebo poškození zařízení obchodního centra bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.
 20. Parkování vozidel je povoleno během otevírací doby obchodního centra, jinak pouze půl hodiny před počátkem a 2 hodiny po skončení otevírací doby, a to jen na místech k tomu určených. Je zakázáno parkovat na chodnících, zásobovacích dvorech, trávnících, atd. Při nedodržení tohoto ustanovení bude vozidlo odtaženo na náklady majitele. Výjimky lze povolit pouze s vědomím správce.
 21. Zaparkované dopravní prostředky nejsou provozovatelem střeženy.
 22. Je zakázáno ležet nebo spát na lavičkách umístěných na pasážích nebo kdekoliv v prostorách objektu.
 23. V objektu obchodního centra je zakázáno kouření s výjimkou vyhrazených míst v kavárnách či restauracích s kuřáckým provozem.
 24. V objektu obchodního centra je zakázáno fotografování nebo filmování bez souhlasu správy centra. V případě potřeby je možné takový souhlas projednat na dispečinku centra.
 25. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců nenese vlastník a provozovatel obchodního centra odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním návštěvníků (nedodržování opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných předpisů ČR.
 26. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách obchodního centra odevzdat na infostánku pracovníku ostrahy, který zajistí jejich úschovu a pozdější předání majiteli.
 27. Je povinností návštěvníka zjištěné závady na zařízení obchodního centra ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů ihned nahlásit pracovníkům ostrahy.
 28. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc u pracovníků ostrahy.

V Pardubicích dne 1. července 2019

Návštěvní řád ke stažení zde: Návštěvní_řád_Obchodního_centra_PALÁC_Pardubice.pdf